Curatele, bewind en mentorschap
In de brochure 'Curatele, bewind en mentorschap', uitgegeven door het ministerie van Justitie en verkrijgbaar bij o.a. Informatie Rijksoverheid (voorheen Postbus 51), staat wat deze beschermingsmaatregelen inhouden, wie de maatregelen kan aanvragen en waar u dat moet doen. U kunt daarvoor terecht bij de kantonrechter. Daar geldt geen verplichte rechtsbijstand, dus u kunt zelf, zonder hulp van een advocaat, de gewenste maatregel aanvragen.

Op deze website vindt u de formulieren waarmee u zo'n aanvraag kunt indienen.

Branchevereniging BPI
De Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en inkomensbeheerders (BPBI) behartigt de belangen van professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders.

Klachtenreglement 

 
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
- vennootschap:  BewindPlus Friesland VOF.
- coördinator:   De vennoot die de besluitvorming van de vennootschap coördineert;
- bewindvoerder  Een bevoegd bewindvoerder van BewindPlus Friesland
 - medewerker  Een assistent bewindvoerder van BewindPlus Friesland
- klager   Client of zaakwaarnemer die een klacht of bezwaar kenbaar maakt
- brancheorganisatie  PBI Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en inkomensbeheerders
- cliënt:    Een onder bewind gestelde bij wie de vennootschap tot bewindvoerder is benoemd of iemand met wie de vennootschap een overeenkomst heeft gesloten;
- bezwaar:   Een mondeling of schriftelijk ter kennis van de vennootschap gebrachte uiting van onvrede over de dienstverlening van de vennootschap;
- klacht:   Een schriftelijk en uitdrukkelijk als klacht bij de vennootschap ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening van de vennootschap.
 
Artikel 2
Deze regeling geldt uitsluitend voor cliënten van de vennootschap. Zij kunnen zich bij de indiening en behandeling van bezwaren en klachten door iemand laten vertegenwoordigen en/of bijstaan.
 
Artikel 3
Een bezwaar wordt zo spoedig mogelijk behandeld door de medewerker die het dossier van de cliënt beheert. Deze tracht het bezwaar telefonisch of schriftelijk in overleg met de cliënt op te lossen.
Lukt dat niet, dan brengt de medewerker het bezwaar ter kennis van de directie. Deze behandelt het bezwaar en tracht daarbij, eventueel na nader overleg met de cliënt en de betrokken medewerker, het bezwaar alsnog in der minne op te lossen. De cliënt ontvangt schriftelijk bericht van de wijze waarop het bezwaar door de directie is afgedaan. Is de cliënt niet tevreden gesteld, dan kan hij/zij een klacht indienen.
 
Artikel 4
Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend. Een klacht moet worden ondertekend en tenminste bevatten:
- naam en adres van de klager
- de dagtekening
- een omschrijving van de klacht
 
Artikel 5
Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als
- de cliënt zich voor of tijdens de behandeling van deze zelfde klacht tot een kantonrechter of een  andere burgerlijke rechter heeft gewend
- de klacht anoniem is
het feit waarover geklaagd wordt langer dan één jaar voor indiening heeft plaatsgevonden
 
Artikel 6
- Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken behandeld door coördinator van BewindPlus Friesland. Deze stelt een onderzoek in, formuleert de klacht zo nodig nader, hoort de cliënt en tracht de klacht door bemiddeling op te lossen en deelt dit schriftelijk mede aan de cliënt.
- Indien binnen 6 weken na indiening van de klacht geen oplossing is bereikt, wordt de klager door de coördinator schriftelijk op de hoogte gesteld dat de klacht kan worden voorgelegd aan de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI) of aan de toezichthoudende kantonrechter.
 
Artikel 7
Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, is er de beroepsmogelijkheid bij de Klachtencommissie van de BPBI.
 
Artikel 8
Alle bezwaren en klachten van cliënten worden onder strikte geheimhouding afgewikkeld. Indien het  noodzakelijk is bij derden informatie op te vragen, zal vooraf toestemming aan de cliënt worden gevraagd.
 
Artikel 9 
De coördinator archiveert de klachten in een centraal registratiesysteem. Hij houdt aantekening van de klacht en van de afdoening daarvan.
 
Artikel 10
Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2019 en geldt voor onbepaalde tijd.
 
Checklist documenten bij intake

 

 

Afdrukken E-mail

Contact

Telefoon: 058-216 95 95 *
Email: info@bewindplusfriesland.nl

* Bereikbaar op ma, di, do, vrij tussen 10.00 - 12.00 uur

  Wij reageren binnen 2 werkdagen op uw bericht/verzoek 

Bezoekadres

Alleen op afspraak

Foeke Sjoerdswei 2 B,  8914 BH Leeuwarden

Postadres

Postbus 1865

8901 CD  Leeuwarden

BewindPlus Friesland is lid van branchevereniging   en aangesloten bij   en